Det här är Fincet Oy: registrera dig och sekretesspolicy. Senaste ändring 28 april 2021

1. Registrator

Fincet Oy
Kehräämöntie 7,
87400 Kajana FINLAND

2. Registeransvarig kontaktperson

Lasse Kauppinen
Kehräämöntie 7,
87400 Kajana FINLAND

3. Registrera namn

Fincet Oys kundregister

4. Rättslig grund och syfte med personuppgiftsbehandlingen

Den allmänna förutsättningen för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen är ett berättigat intresse, en kundrelation,kundens samtycke, beställningen som kunden lämnat eller avtal mellan Fincet Oy och kunden och genomförandet av de rättigheter och skyldigheter som följer av lagbestämmelsen.

Syftet med registret är att hantera Fincet Oy:s kundrelationer, marknadsföring och utveckling av tjänster. Uppgifterna i registret kan behandlas för kundtjänst och marknadsföringsändamål

5. Datainnehåll i registret

Namninformation, e-postadress, telefonnummer, cookies, platsinformation, IP-adress och eventuell mediafil.
Personuppgifter som avslöjas under kundförhållandet
Personuppgifter som avslöjas vid marknadsföringsåtgärder.
Personuppgifter som avslöjas i samband med användning av tjänster (t.ex. Tool4Pro).

Mer information om webbplats (www.tool4pro.com) cookies från länken nedan (endast på engelska)

https://www.tool4pro.com/cookie-policy/

6. Regelbundna informationskällor

Personuppgifter som lagras på Fincet Oy:s webbplats, t.ex. cookies och Google Analytics-data (t.ex. platsinformation, IP-adress).Personuppgifter som kommit upp i samband med kundrelationer, som behövs för att hantera kundrelationen. Kundrelation under vilken personuppgifter kan berikas (profilering) t ex i form av kontakter och/eller samtal.

Att berika personuppgifter är alltid relaterat till hanteringen av det aktuella kundärendet.

Personuppgifter som avslöjas i samband med marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter kan berikas, t.ex.
i form av kontakter och/eller diskussioner.

Personuppgifter erhållna från handelsregister. Personuppgifter kan berikas, t.ex. genom kontakter och/eller
i form av diskussioner

7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information kan lämnas ut inom de gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lagstiftning. Fincet Oy kan lämna över personuppgifter till partners relaterade till marknadsföring eller hantering av kundrelationer i frågor.

Fincet Oy överför eller överlåter som huvudregel inte kundens personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Däremot kan uppgifter vid behov överföras eller lämnas ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på sätt som är tillåtna enligt personuppgiftslagen om:

• uppgifterna överförs till ett land där Europeiska kommissionen har fastställt att dataskyddsnivån är tillräcklig, eller

• Avtalsöverenskommelser kan garantera en adekvat nivå av dataskydd, eller

• om kunden har gett sitt samtycke.

De internationella nättjänsteleverantörer som företaget använder tar hand om datasäkerheten för sina egna tjänster EU-US Privacy Shield med arrangemang.

8. Principer för registerskydd

 Datasäkerheten i Fincet Oys kundregister och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och användbarhet säkerställs genom lämpliga tekniska och administrativa åtgärder. Informationen och tjänsten skyddas till exempel av brandväggar, skydd av fysiska enhetsutrymmen, åtkomstkontroll, åtkomsträttigheter och krypteringstekniker samt ovan nämnda aktiva genom tillsyn. Personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och olaglig eller oavsiktlig åtkomst från databehandling.

9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

En person vars uppgifter finns lagrade i Fincet Oy:s kundregister har rätt att kontrollera riktigheten av sina uppgifter. Besiktningsbegäran ska ställas till Fincet Oy:s kontaktperson skriftligen och/eller muntligen och protokoll ska göras. Fincet Oy:s skyldighet är att säkerställa att begäran är korrekt och att leverera personuppgifterna i elektronisk eller pappersform blankett inom en månad (30 dagar).

Om personuppgifter inte längre behövs för att hantera kundrelationen har personen i fråga rätt att begära ut sina uppgifterborttagning från Fincet Oy:s kundregister. Begäran om radering ska lämnas till Fincet Oy:s kontaktperson skriftligen och/eller muntligt och en inspelning måste göras. Fincet Oy:s skyldighet är att säkerställa att begäran är korrekt och att leverera den personuppgifter i elektronisk eller pappersform inom en månad (30 dagar).

Om personuppgifter inte längre behövs för att hantera kundförhållandet har personen i fråga rätt att begära borttagning av sina uppgifter från Fincet Oys kundregister. Raderingsbegäran ska lämnas till Fincet Oy:s kontaktperson skriftligen och/eller muntligen och protokoll ska göras. Fincet Oy:s skyldighet är att säkerställa att begäran är korrekt och att leverera personuppgifterna i elektronisk eller pappersform inom en månad (30 dagar).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Rätten att vägra marknadsföringskommunikation: Du har rätt att vägra att ta emot marknadskommunikation från Fincet Oy genom att göra följande: 

-Genom att ta kontakta oss via e-post

Om du vägrar att ta emot marknadskommunikation kan du fortfarande få administrativa meddelanden från Fincet Oy, som t.ex orderbekräftelser och meddelanden om transaktioner på ditt användarkonto (till exempel bekräftelser och meddelanden om lösenord om att förändra


SV