Tämä on Fincet Oy: henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 28.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Fincet Oy
Kehräämöntie 7,
87400 Kajaani FINLAND


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lasse Kauppinen
Kehräämöntie 7,
87400 Kajaani FINLAND


3. Rekisterin nimi

Fincet Oy:n asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeutettu etu, asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai Fincet Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä
lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tarkoituksena on Fincet Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen.
Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin


5. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto.
Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto
Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin tullut henkilötieto.
Palveluiden (esim. Tool4Pro) käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Fincet Oy:n verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IPosoite).
Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen
aikana henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.

Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen asiakastapauksen hoitamiseen.

Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim.
yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.

Kaupallisista rekistereistä hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai
keskustelujen muodossa


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Fincet Oy voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä
asioissa.

Pääsääntöisesti Fincet Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

• tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
• sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
• mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-U.S.
Privacy Shield järjestelyillä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Fincet Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,
eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen,
kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen
valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta
tietojenkäsittelyltä.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu Fincet Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus.
Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa Fincet Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne.
Fincet Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa
muodossa yhden kuukauden(30 päivää) sisällä.

Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu Fincet Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja
pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa Fincet Oy:n yhteyshenkilölle
kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Fincet Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus
sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden(30) sisällä.

Jos asiakkuussuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa
poistamista Fincet Oy:n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy toimittaa Fincet Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/
tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Fincet Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa
henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää) sisällä.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä:
Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää Fincet Oy:ltä toimimalla seuraavasti: -Ottamalla
meihin yhteyden sähköpostitse

Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada Fincet Oy:ltä hallinnollisia ilmoituksia, kuten
tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja ilmoituksia salasanan
vaihtamisesta