Helpota projektinhallintaa
ja huollon
raportointia 50 %

Projektinhallinta - Tool4pro®
teollisuuden laite- ja palvelutoimittajien

reaaliaikainen
työn- ja projektinhallintasovellus

Tool4pro® teollisuuden laite- ja palvelutoimittajat

Toimitukset tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Haasteena on usein epäyhtenäinen informaatio, jota on haastava hallita. Tämä johtaa usein tilanteisiin, joissa joudutaan käyttämään ylimääräisiä resursseja. Ylimääräisten resurssien käyttö lisää vastaavasti toimitusten kustannuksia vaikuttaen heikentävästi kannattavuuteen.   

Projektipäälliköiden tehtävä on toteuttaa myyty projekti suunnitellussa aikataulussa ja kustannustasolla. Tätä varten projektin tietojen tulee olla hyvin hallussa myyntivaiheesta alkaen.  Usein projektiin osallistuvilla henkilöillä projektinhallinta perustuu erilaisiin taulukkolaskentaohjelmiin. Taulukoita päivitetään yleensä manuaalisesti, mikä vaikeuttaa sekä hidastaa projektien hallintaa.

Tool4pron myötä voit unohtaa sekalaiset taulukot. Voit suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja kokonaisvaltaisesti. Kaikki projektin osapuolet ovat mukana samassa sovelluksessa. Reaaliaikaisesti päivittyvän tiedon avulla, ohjaat projektisi onnistuneeseen lopputulokseen kustannustehokkaasti. Tekemisen hiilijalanjälki pienenee resurssien tehokkaan hyödyntämisen myötä, mikä tukee yrityksen kestävää kehitystä.

Lasse Kauppinen

Toimitusjohtaja
+358408267173
lasse.kauppinen@tool4pro.com

Kare Lappalainen

Asiantuntija
+358407536071
kare.lappalainen@tool4pro.com

Hyödyt laite- ja palvelutoimittajille

Tool4pro:n reaaliaikaisesta projektinhallinnasta hyötyvät kaikki projektin
osapuolet. Henkilöstön hallitessa kokonaisuudet paremmin reaaliaikaisen tiedon avulla työn kuormittavuus vähenee ja työtyytyväisyys paranee! Voit hyödyntää raportoinnista vapautuneen ajan tuottavaan työhön. Toimitusten laadun parantuessa myös asiakastyytyväisyys kasvaa.

Projektinhallinta

Perinteisten projektityökalujen heikkous on tietojen reaaliaikaisuuden puuttuminen. Projektipäälliköt joutuvat pyytämään eri osapuolilta erilaisia raportteja projektin edistymisestä, mikä heikentää kokonaiskuvan hahmottamista. Projektipäällikköt joutuvat puolestaan koostamaan näistä raporteista  kokonaisuuksia eteenpäin toimitettaviksi.  Kaikki osapuolet joutuvat käyttämään tämän vuoksi runsaasti aikaa raportointiin, mikä ei ole tuottavaa työtä. 

Reaaliaikaisen tiedon avulla projektienhallinta helpottuu ja projektit saatetaan valmiiksi kustannustehokkaasti ja suunnitellussa aikataulussa. Kaikki osapuolet ovat samassa sovelluksessa, mikä helpottaa projektien läpinäkyvyyttä  ja mahdollistaa nopean reagoinnin vaihteleviin tilanteisiin.  Tool4pro päivittää projektin etenemistä automaattisesti osapuolten suorittaessa töitään. Projektin sisäinen ja ulkoinen raportointi helpottuu huomattavasti, sillä projektin tiedot sovelluksessa näkyvät kaikille osapuolille samanaikaisesti. Projektien välitarkastelut hoituvat tehokkaasti, koska kaikkien osapuolten tieto on reaaliaikaista ja kaikille näkyvissä. Voit hyödyntää aikaisempia projektipohjia nopeuttamaan uusien projektien luomista. Projekteista tallentuva data on arvokasta tietoja toimintoja edelleen kehitettäessä.

Teollisuuden kunnossapitopalvelut ja työmaiden hallinta

Teollisuuslaitosten kunnossapito vaatii järjestelmällistä toimintaa. Asiakkaiden aikataulut ovat tuotantolaitosten huoltoseisokeissa haastavia. Huoltoseisokissa tapahtuva kunnossapito saattaa sisältää useita eri töitä, joista esimiehet tai projektipäällikkö vastaa. Mitä enemmän töitä, sitä haastavampaa niiden seuraaminen on ilman reaaliaikaista näkymää töiden etenemisestä. 

Tool4pro tarjoaa reaaliaikaisen informaation työmaiden seuraamiseen. Tool4pro avulla työt pysyvät paremmin aikataulussaan ja kokonaisuuksien hallinta helpottuu. Työmailla nähdään tilannekuva nopeasti mobiililaitteiden avulla. 

Digitaalinen huolto-ohjelma ja huoltokirja

Tool4pro:n avulla luot laitteillesi digitaalisen huolto-ohjelman ja huoltokirjan. Huolto-ohjelman seuranta ja noudattaminen yhtenäistävät työkäytäntöjä eri huoltohenkilöiden välillä. Jokainen huoltotehtävä pitää sisällään tehtävän vaatiman ohjeistuksen.  Tehtävien suorituksen jälkeen tiedot jäävät talteen, mistä muodostuu digitaalinen huoltokirja. Nopea huoltoraportti tehdyistä tehtävistä säästää myöhempää raportointityötä. Asiakkaat saavat huoltoraportin välittömästi huollon jälkeen, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.

 

Tehtävälistat

Kaikissa yrityksissä henkilöillä on tehtävälistoja, joiden edistymistä seurataan. Tehtävälistat ovat usein erillisiä dokumentteja tai taulukkolaskentaohjelman tiedostoja. Tietojen päivitys vaihtelee usein tekijöittäin ja aina tiedot eivät ole ajantasalla. Tämä puolestaan lisää erilaisten turhien selvitysten ja palavereiden määrää.

Tool4 pro avulla, työlistojen luonti ja tehtävien jako on helppoa. Kaikki osapuolet ja tiimien esihenkilöt näkevät reaaliajassa tehtävien tilan sekä niiden edistymisen. Tehtävien edistymisen helppo seuranta puolestaan lyhentää seurantapalavereiden kestoa.

Toimialat

Laitetoimittajat

Suunnittelutoimistot

Palveluntuottajat

Rakennuttajat

Ota yhteyttä: